domingo, 21 de março de 2010

More than I can bear

(...)
When I saw you
Walking down the road with someone new
I closed my eyes
I know I'm not over you
It's more than I can bear
(...)
Matt Bianco, 1984